Posilování kompetencí pedagogických pracovníků při práci s heterogenními skupinami žáků (UNICEF)

Projekt se zaměřuje na posílení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolních zařízeních a školách při práci s heterogenními skupinami a na podporu bezpečného a inkluzivního prostředí v těchto zařízeních.

V rámci projektu jsou poskytovány možnosti vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách, konkrétně pro zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro děti, žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem, zajištění vyššího stupně individualizace vzdělávacího procesu, prevence školního neúspěchu a předcházení rizikovému chování v souvislosti s integrací dětí s odlišným mateřským jazykem. Pedagogičtí pracovníci jsou školeni i v oblasti výukových postupů zohledňujících rovnost žen a mužů, například jak řešit genderové stereotypy ve výuce, a v oblasti prevence genderově podmíněného násilí ve školách.

Na základě vypracovaných metodických pokynů a materiálů bude zajištěno také vzdělávání učitelů a asistentů v předškolním vzdělávání, zejména v oblasti inkluze dětí s odlišným mateřským jazykem a traumaty. Bude vytvořen školicí modul, osobní nebo online. V první fázi proběhne školení hlavních školitelů ve dvou oblastech: začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem a praxe předškolní výchovy zohledňující trauma. Školení prvního tématu povede odborník/školitel NPI ČR. Školení druhého tématu uspořádá Regionální kancelář UNICEF pro Evropu a střední Asii ve spolupráci s Mezinárodní asociací Step by Step a dalšími institucemi jako partnery.

Dalším nástrojem je přizpůsobení a tvorba metodických výukových materiálů se zaměřením na integraci dětí s odlišným mateřským jazykem do předškolního vzdělávání a praxe předškolního vzdělávání a informovanost pedagogů o práci s dětmi s traumatem. Metodické pokyny pro učitele vycházejí z materiálů UNICEF a osvědčených mezinárodních postupů. Jedná se například o obrázkové didaktické karty, popisy nebo videoukázky aktivit a didaktických her s doplňkovými materiály, nápady na využití didaktických pomůcek, metodické příručky, pracovní listy, infografiky.

Další významnou aktivitou projektu je poskytování tlumočnických služeb pro děti a rodiny s omezenou znalostí českého jazyka v oblasti školního poradenství, poradenství a podpory dětí uprchlíků, včetně dětí se zdravotním postižením.


Termín pro realizaci projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

Projektový manažer: Ing. Radim Malý


Tento projekt je podporován:

MSMT UNICEF CZ

Názory vyjádřené na této webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálu (včetně map) neznamená vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.