NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

V tomto článku byly předně zveřejněny informace z prvního návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), na kterém se stále pracuje. Teze a závěry citované v článku nejsou konečné. V tuto chvíli probíhá zpětná vazba nejen od MŠMT, ČŠI a CERMAT, ale i od dalších důležitých aktérů ve vzdělávání. Tato zpětná vazba bude zapracována do RVP ZV. Připravuje se verze RVP ZV do veřejné konzultace, která bude publikována v polovině března 2024.

Proti čemu se chce ovšem NPI ČR důrazně ohradit a chce zcela dementovat, je tvrzení: „Stejně tak zůstává s otazníkem, jestli geografie (zeměpis) bude i nadále samostatným předmětem, nebo se rozpustí mezi další vzdělávací oblasti.“

Nikdy se neuvažovalo o tom, že by geografie (zeměpis) byla „rozpuštěna mezi další vzdělávací oblasti“, a na žádném jednání podobné úvahy ani nezazněly. Jediné, co se v souvislosti s geografií řešilo, je její postavení a zařazení v rámci ostatních vzdělávacích oblastí, zda se svým zaměřením řadí spíše ke společenským, nebo k přírodovědným vědám, nebo zda je natolik specifická, že má stát zcela samostatně mimo tyto skupiny. Po společných jednáních s MŠMT rozhodlo vedení projektu, že geografie bude samostatnou vzdělávací oblastí, čímž se vyřeší letitý problém s její pozicí mezi přírodními a společenskovědními obory, a bude tak možné optimálně využít její vzdělávací potenciál.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více