Spolupráce školy a firmy je důležitým tématem, kterému se NPI ČR dlouhodobě věnuje. Zajímá vás, co můžete udělat pro to, aby spolupráce mezi školou a firmou fungovala a přinášela prospěch oběma stranám?

videa, ve kterém hovoří zástupci pěti středních odborných škol a jejich partneři z řad menších i velkých firem, se dozvíte, v čem vidí přínosy vzájemné spolupráce, proč považují za důležité společně definovat obsah praktického vyučování na pracovišti, proč jsou k jeho zajištění potřeba proškolení instruktoři praktického vyučování nebo jak zajišťují odměnu žákům za produktivní činnost a jaké jsou jejich zkušenosti s čerpáním daňových úlev. Pro zaměstnavatele je připraven také Praktický návod a kontrolní seznam kroků, který využijí manažeři, personalisté a účetní.

Zaznamenat získané zkušenosti a zachytit vytvořené výrobky nebo realizované činnosti z praktického vyučování je z hlediska sledování pokroku hodnotné jak pro školu i samotné žáky a studenty, tak pro jejich budoucí zaměstnavatele. V roce 2021 jsme se zástupci a žáky sedmi odborných středních a vyšších odborných škol různého zaměření ověřovali také využití e-portfolia ve výuce. Jejich zkušenosti v podobě rozhovorů přinášíme v článku Do ověřování e-portfolia se zapojilo 40 pedagogů a 700 žáků. Používání e-portfolia ve výuce vede žáky k dobrému a zodpovědnému používání digitálních technologií a ke komunikaci a spolupráci v digitálním prostředí.

V NPI ČR a projektu EQAVET byly v letech 2021 a 2022 vytvořeny dva nástroje, které byly v rámci projektu EQAVET pilotně ověřeny ve vybraných středních odborných školách. Zajištění kvality praktického vyučování je nezbytné pro zvyšování atraktivity, efektivity a důvěryhodnosti středního a vyššího odborného vzdělávání. Dochází tak mimo jiné k vytváření bezpečného prostředí pro žáka a ke zlepšování kultury kvality organizací (škol i zaměstnavatelů). Nástroje se opírají o cyklus zajišťování kvality a mají školám i zaměstnavatelům usnadnit monitorování a zkvalitňování praktického vyučování.

Prvním z nich jsou kontrolní seznamy (tzv. checklisty) kritérií kvality a podmínek praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů a na školních pracovištích. Tyto „checklisty“ jsou pomůckou a současně vodítkem pro školy i zástupce zaměstnavatelů pro nastavení minimální úrovně podmínek praktického vyučování, kterou musí pracoviště zaměstnavatelů i školní pracoviště splňovat v souladu s platnou legislativou, aby na nich mohlo probíhat praktické vyučování žáků středních odborných škol. Respektují evropský rámec pro zajišťování kvality EQAVET a vedou k využívání cyklu kvality. Checklist určený školním pracovištím současně reflektuje Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání České školní inspekce určená pro SŠ. 

Druhým nástrojem je Evaluační nástroj pro hodnocení podmínek praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů a školních pracovištích. Vznikl na základě dvou výše zmíněných „checklistů“. Je určený k pravidelnému monitorování a vyhodnocování podmínek praktického vyučování, které jsou rozhodující pro získávání výsledků učení žáků během praktického vyučování. Jedná se o „otevřený“ dokument, který provází členy vedení školy (a vedením školy přizvané aktéry) procesem zkvalitňování praktického vyučování s ohledem na podmínky konkrétní školy.

Nástroje, které vám napomohou při nastavení kvalitní spolupráce školy a firmy, naleznete na tomto odkaze: https://vzdelavaniaprace.cz/eqavet/nastroje-pro-hodnoceni-podminek-praktickeho-vyucovani

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více