Stavebnictví stojí před výzvami spojenými s digitální a zelenou transformací ekonomiky. Od pracovníků v odvětví budou vyžadovány dovednosti v oblasti ovládání digitálních technologií, ale i znalost udržitelných postupů.

Hospodářský cyklus ve stavebnictví je velmi citlivý na změny. Po finanční krizi v roce 2008 se zaměstnanost ve stavebnictví zotavovala pomalu. Pandemie covidu-19 v roce 2020 ale způsobila další pokles. Vedla ke zrušení více než 800 000 pracovních míst a k nejnižší zaměstnanosti v odvětví za posledních 15 let. Od roku 2021 se však trh oživuje a zaměstnanost se vrací na úroveň před pandemií. Stavebnictví nicméně čekají další, neopominutelné výzvy v podobě digitalizace a ekologizace, na které musí reagovat odborné vzdělávání.

Zaměstnanost ve stavebnictví 2008-2022, Eurostat (LFS)

Graf: zaměstnanost ve stavebnictví

Digitalizace stavebnictví

Nové technologie ve stavebnictví nabízejí řešení problémů i zlepšení produktivity. Jedná se například o digitální nástroje, jako je BIM (informační modelování budov), 3D tisk, senzory či umělá inteligence. Průzkum nicméně ukazuje, že asi 40 % profesionálů ve stavebnictví ve svých projektech digitální procesy a postupy nepoužívá (RICS. Digitalisation in construction report 2022). Stavebnictví charakterizuje menší míra digitalizace i ve srovnání s jinými odvětvími. Nicméně konkurenční prostředí, tlak na zvyšování produktivity a zisku, požadavky spotřebitelů na zkracování doby výstavby a inovace stimulují zavádění digitálních řešení.

Výhody digitalizace ve stavebnictví zahrnují propojení různých aktérů, optimalizaci řízení projektů a transparentnost ve stavebních procesech, včetně zadávání veřejných zakázek a vydávání stavebních povolení. Nejvyšší podíl technologicky náročných profesí ve stavebnictví nacházíme v západoevropských a severoevropských zemích (např. Francie, Finsko a Německo).

Digitální dovednosti

Větší zavádění digitálních technologií vytváří poptávku po nových typech dovedností, které ztělesňují například tyto pozice:

 • datoví analytici;
 • programátoři robotů;
 • manažeři robotů;
 • piloti stavebních dronů;
 • montéři a operátoři senzorů;
 • architekti s podporou umělé inteligence;
 • odborníci na automatizaci projektování (3D modelování);
 • odborníci na kybernetickou bezpečnost;
 • specialisté na GIS (geografické informační systémy);
 • odborníci na inovace a integraci.

V souvislosti se zaváděním digitálních technologií je také potřeba zvýšit či změnit kvalifikace stávajících pracovníků ve stavebnictví. To zahrnuje jejich seznámení s digitálními zařízeními na stavbě, používání cloudových technologií a základní znalosti programování. Důležité také je, aby měli znalosti specifických aplikací pro stavebnictví, jako je CAD a 3D modelování, a seznámili se s BIM a dalšími digitálními nástroji. V neposlední řadě je potřeba posílit znalosti pracovníků v oblasti digitálních pracovních postupů, platforem pro řízení projektů a pokročilých programů pro optimalizaci plánování.

Stavebnictví „nazeleno“

Ekologizace hospodářství Evropské unie má významný dopad i na stavebnictví, které je zodpovědné za asi 35 % celkové produkce odpadu v EU a vytváří přibližně 40 % emisí uhlíku. Ke snížení uhlíkové stopy stavebnictví může přispět používání udržitelných surovin, recyklace a opětovné využívání materiálů. Například velký potenciál pro snížení množství odpadu při výstavbě představují technologie jako BIM.

Klíčovým prvkem v proměně dovedností ve stavebnictví je osvojení si přístupu „méně je více“ vycházejícího ze zásad oběhového hospodářství, jehož jádrem je nakládání s odpady a opětovné využití a recyklace materiálů. Plné začlenění zásad oběhového hospodářství vyžaduje systémové a oběhové myšlení v celém procesu výstavby.

Zelené dovednosti

Přechod na zelené technologie a změny ve stavebních procesech budou vyžadovat od pracovníků nové dovednosti, například:

 • znalost principů nakládání s odpady a oběhového hospodářství;
 • porozumění konceptu udržitelnosti ve stavebnictví;
 • dovednosti související s nakládáním s demoličním odpadem;
 • dovednost související s recyklací na staveništi;
 • znalost úspor energie a postupů pro dosažení energetické účinnosti;
 • znalost použití a vlastností ekologických materiálů.

Výzva pro odborné vzdělávání

Ačkoliv se stavebnictví teprve průběžně zotavuje po náhlém propadu zaměstnanosti způsobeném pandemií, je třeba reflektovat trendy, které mají potenciál toto odvětví významně proměnit. Digitalizace a ekologizace stavebnictví vyžadují od pracovní síly nové dovednosti, jako je práce s digitálními technologiemi a znalost udržitelných postupů. Úkol vybavit pracovníky ve stavebnictví správnými dovednostmi se bude týkat hlavně poskytovatelů počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy.


Připravily Martina Kaňáková a Aneta Vencovská

Skills developments and trends in construction [online]. Cedefop, 11/04/2023 [cit. 2023-07-03]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/skills-developments-and-trends-construction

Skills intelligence [online]. Cedefop [cit. 2023-07-03]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelligence


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více