Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Umožní to novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a která je účinná od Nového roku. Uchazeči se tak budou přihlašovat elektronicky už v únoru 2024.

Digitalizace příjímacího řízení má školám, žákům a především jejich rodičům a zákonným zástupcům usnadnit podávání přihlášek na střední školy a veškerou administrativu, která k tomu patří. Nově tak odpadne povinnost podávat přihlášku fyzicky a zruší se zápisové lístky. Díky prioritizaci škol na přihlášce by měla být většina uchazečů rozřazena do škol hned po prvním kole.

Digitalizace procesu podávání přihlášek bude zajištěna prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který v souladu s novelizací školského zákona spustí Cermat ve spolupráci s MŠMT v polovině ledna pro školy a od 1. února pro uchazeče a jejich rodiče na adrese www.prihlaskynastredni.cz, kde jsou také veškeré informace.

Nově je tedy možné podat přihlášku přes uvedené webové stránky nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.


Hlavní změny

  • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 obory vzdělání s maturitní zkouškou nebo obory vzdělání s výučním listem. Uchazeči, kteří se hlásili na obory s talentovou zkouškou v listopadu, můžou mít celkem až 5 přihlášek.
  • Zachování 2 pokusů možnost konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
  • Systém bude přiřazovat uchazeče na základě jejich výsledků v přijímacím řízení a prioritizace ke konkrétním středním školám. V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do školy, do které byl přijat na základě výsledků a své priority v přihlášce, bude se muset vzdát na dané škole „svého místa“ (formálně jde o zpětvzetí přihlášky).
  • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
  • Školní část přijímacích zkoušek se bude skládat v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
  • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem, v jednotném informačním systému.

Další výhodou elektronizace je jednoduchý přehled, kam se mohou uchazeči hlásit. Stačí si v systému DIPSY vybrat školu a v systému uchazeč nalezne nabídku všech oborů, zaměření i formu vzdělání, kterou škola na příští školní rok vyhlašuje. Nově také u každé školy/oboru budou počty přihlášek a přijatých uchazečů z minulých let. To může řadě žáků pomoci při rozhodování, kterou školu si zvolit jako prioritní. Přihláška přes online systém nabízí také možnost kdykoli se k rozpracované přihlášce vrátit a průběžně k ní dodávat kopie povinných příloh. Veškerá komunikace mezi rodičem a školou se tak bude odehrávat elektronicky. Po vyhodnocení uvidí rodič výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky. Ušetří také čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.


Varianty podání přihlášky pro rok 2024

V první fázi digitalizace v tomto školním roce budou mít uchazeči možnost podat přihlášku třemi způsoby:

  1. elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu),
  2. písemně s podporou elektronického systému (podání výpisu vytištěného z online systému),
  3. v písemné formě bez elektronického systému.

Obory s talentovou zkouškou

Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou podali uchazeči v listopadu 2023 ještě podle tehdy platné legislativy pouze v listinné formě. Na vlastním přihlašování do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ani na konání talentových zkoušek se tak nic nezměnilo.

Nově se však budou přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou doplňovat i do přihlášky podávané k  20. 2. 2024, aby se všem zvoleným oborům správně stanovila priorita. Pokud uchazeč žádný obor bez talentové zkoušky nezvolí a nechce ani změnit pořadí oborů na původně podané přihlášce, do systému jej zavede ředitel první školy na původní přihlášce. O přijetí i do oborů vzdělání s talentovou zkouškou tak bude rozhodnuto ve stejný okamžik, jako do ostatních oborů vzdělání.


Termíny podání přihlášek v prvním kole na SŠ

Termín podávání přihlášek je 1. až 20. 2. 2024.
Až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory).
Pokud uchazeči v listopadu podali až 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, mohou se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budou tedy na přihlášce seřazovat podle priority celkem 5 škol.


Přehled termínů dalších kol a JPZ

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více