Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Tým autorů zkoumal dostupné databáze otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ) na českém internetu, zahrnul i výzkumné šetření formou focus groups s učiteli.

Z průzkumu vyplývá, že existují oblasti nedostatečně pokryté OVZ, zejména z hlediska tematických okruhů, očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů a samotných pojmů. Tým autorů identifikoval problémy s popisem metadat objektů, což často znesnadňuje vyhledávání vhodných vzdělávacích materiálů. I přes bohatou nabídku OVZ tak může být obtížné nalézt relevantní vzdělávací objekty.

Závěry analýzy databáze Metodického portálu RVP.CZ ukazují i na nedostatečnou saturaci některých tematických okruhů ve vzdělávání na základních a středních školách. Například v základním vzdělávání je 23 tematických okruhů pokryto méně než 3 OVZ, z toho 9 nemá OVZ žádný. V gymnaziálním vzdělávání je 57 okruhů pokryto méně než 3 OVZ, z toho 27 nemá OVZ žádný.

Závěry analýzy také ukazují na průměrnou saturaci očekávaných výstupů na ZŠ a SŠ. V základním vzdělávání u předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, informatika, člověk a jeho svět, fyzika, biologie, chemie, dějepis a geografie jde o 86% saturaci očekávaných výstupů. V gymnaziálním vzdělávání u předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, informatika, fyzika, biologie, chemie, dějepis, geografie jde o 68% saturaci očekávaných výstupů.

Kromě toho analýza doporučuje dále se zaměřit na tvorbu typů OVZ týkajících se zejména moderních forem a metod výuky, jako jsou využití videosekvencí, rozšířené a virtuální reality, her ve výuce, práce s vlastními zařízeními (BYOD), využití umělé inteligence (AI) a sociálních sítí.

Analýza také zdůrazňuje, že kvalita dostupných OVZ je variabilní a mnohé se nedají pro moderní výuku a revidované kurikulum využít.

Následnou aktivitou projektu Podpora kurikulární práce škol je vyhledávání kvalitních OVZ podle připravovaného checklistu a metodiky hodnocení a tvorba certifikované databáze OVZ podle revidovaného RVP.


Projekt Podpora kurikulární práce škol podporuje modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání ve školách se záměrem zlepšit úroveň klíčových kompetencí, znalostí a dovedností žáků a sekundárně snížit nerovnosti ve vzdělávání.


pkps

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více