Cedefop ve svých projekcích poskytuje informace o budoucích trendech zaměstnanosti v EU. Projekce pomáhají zmírnit potenciální nerovnováhu na trhu práce a podporují aktéry trhu práce při přijímání informovaných rozhodnutí. Jsou k dispozici v online nástroji nebo v publikacích za jednotlivé země.

Kvalitní dovednosti odpovídající potřebám zaměstnavatelů zajišťují lidem přístup k atraktivním pracovním příležitostem a zvyšují výkonnost ekonomiky. Ale jak zjistit, jaké dovednosti budou v budoucnosti nejžádanější? Odpovědí na tuto otázku jsou projekce budoucích kvalifikačních potřeb. Na celoevropské úrovni vytváří tyto projekce Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pod názvem Cedefop Skills Forecast. Projekce poskytuje kvantitativní informace o budoucích trendech zaměstnanosti v jednotlivých sektorech ekonomiky a profesních skupinách za všechny země EU. Dovednosti jsou chápány jako implicitní charakteristiky profesních skupin a sektorů, pro které je předpovídán vývoj zaměstnanosti.

Díky projekci Cedefopu získáváme cenné informace o budoucím vývoji zaměstnanosti a potřebách pracovního trhu ve všech zemích EU. Výsledky projekce mohou sloužit jako vodítko pro vzdělávací instituce, politiky a zaměstnavatele při plánování a přizpůsobování se budoucím potřebám trhu práce. Na jejich základě mohou být podporovány inovace vzdělávacích programů, posilovány určité dovednosti nebo přesun pracovní síly do určitých sektorů, formulovány strategie a opatření pro zlepšení fungování pracovního trhu, snižování nezaměstnanosti a ekonomický růst. Zároveň šíře projekce Cedefopu umožňuje mezinárodní srovnání a pochopení trendů v nadregionálním měřítku.

Aktuální projekce byla vydaná v roce 2023 a předpovídá vývoj až do roku 2035. Její výsledky jsou veřejně dostupné a lze je získat v různých formách z několika hlavních zdrojů na webovém portále Cedefopu.

Online vizualizace detailních výsledků projekce

Online vizualizace výsledků projekce umožňuje definovat, různými způsoby zobrazovat a stahovat uživatelská třídění všech hlavních výstupů projekce Cedefopu. Platforma je členěna do následujících sekcí:

Pracovní síla (Labour force)

Sekce prezentuje odhady budoucího růstu pracovní síly podle zemí. Ty jsou prezentovány jak v procentech, tak i v absolutních číslech. Je možné filtrovat podle pohlaví nebo věku a volit různé počáteční a koncové roky, aby bylo možno zobrazit krátkodobé i střednědobé trendy.

Zaměstnanost (Employment)

Sekce obsahuje odhady budoucího růstu zaměstnanosti podle zemí. Ty jsou prezentovány jak v procentech, tak i v absolutních číslech. Je možné filtrovat podle sektoru ekonomické činnosti nebo povolání, avšak není možné filtrovat oba parametry současně. Jsou k dispozici různé počáteční a koncové roky.

Volná pracovní místa (Job openings)

Sekce prezentuje odhady budoucího celkového počtu volných pracovních míst podle zemí a povolání. Jsou zahrnuta pracovní místa, která v budoucnosti vzniknou jak díky rozšiřování zaměstnanosti, tak kvůli nutnosti nahradit stávající pracovní sílu. Je možné filtrovat podle povolání a/nebo země, a i zde jsou k dispozici různé počáteční a koncové roky.

Země (Country)

Sekce představuje souhrn odhadů budoucí zaměstnanosti, celkového počtu volných pracovních míst a růstu pracovní síly v jednotlivých zemích. Co se týče budoucí zaměstnanosti, je zde prezentováno 10 nejvýznamnějších odvětví a povolání z hlediska procentuálního růstu a změny v absolutních číslech. Povolání s nejvyšší poptávkou po nahrazení pracovní síly a celkovým počtem volných pracovních míst jsou uvedena v absolutních číslech. Pokud jde o budoucí růst pracovní síly, jsou k dispozici údaje o procentuálním růstu podle věkové skupiny, pohlaví a kvalifikace. Je možné volit různé počáteční a koncové roky.

Povolání (Occupation)

Sekce obsahuje odhady budoucí zaměstnanosti, budoucích volných pracovních míst a nahrazovací poptávky pro konkrétní povolání. Odhady budoucí zaměstnanosti jsou prezentovány jak v procentuálním růstu, tak v absolutních číslech. Dále je zobrazeno 10 nejvýznamnějších odvětví z hlediska zaměstnanosti a zaměstnanost podle kvalifikace v absolutních číslech pro vybrané povolání. Co se týče budoucích volných pracovních míst a nahrazovací poptávky, je zde zobrazena jejich změna v absolutních číslech. Kromě volby podle profesí je možné také filtrovat podle země a porovnávat její výhledy s ostatními zeměmi. Jsou k dispozici různé počáteční a koncové roky.

Odvětví (Sector)

V této sekci jsou představeny odhady budoucí zaměstnanosti pro konkrétní odvětví. Jsou prezentovány jak v procentuálním růstu, tak v absolutních číslech. Další grafy zobrazují nejvýznamnějších 10 povolání v daném sektoru a zaměstnanost podle kvalifikace v absolutních číslech. Je možné filtrovat podle země a porovnávat její výhledy s ostatními zeměmi. I zde jsou k dispozici různé počáteční a koncové roky.

Zprávy o výsledcích projekcí pro jednotlivé země 

Náhled publikace Skills Forecast ČR

Zprávy věnované výstupům projekcí pro jednotlivé členské státy Evropské unie (Skills forecasts country reports) shrnují klíčové budoucí trendy v zaměstnanosti a dovednostech do roku 2030. Národní trendy zaměstnanosti jsou ve zprávách analyzovány z hlediska sektorů, profesních skupin a úrovní vzdělání, včetně vývoje obyvatelstva v produktivním věku podle věku a pohlaví. Zprávy se snaží identifikovat potenciální nerovnováhu na trhu práce v zemi, způsobenou rozdílem mezi poptávkou a nabídkou. Společná metodologie a harmonizovaná data zajišťují srovnatelnost výsledků mezi členskými státy.

Je třeba poznamenat, že předchozí předpověď Cedefopu z roku 2020, ze které zprávy čerpají, byla vypracována před vypuknutím globální pandemie Covid-19. Cedefop opatřil svá data z této projekce, včetně zpráv pro jednotlivé země, upozorněním, že příslušná krátkodobá předpověď je pravděpodobně příliš optimistická. Nicméně klíčové dlouhodobé faktory, jako je stárnutí populace, rostoucí automatizace/umělá inteligence, globalizace, nedostatek zdrojů a přechod k uhlíkově neutrální ekonomice, budou platit i nadále, dlouhodobé trendy předpovědi tedy pravděpodobně zůstanou relevantní.

Zajímají Vás další formy projekcí Cedefopu? Zjistěte, jaké indikátory lze sledovat v projekcích Skills Intelligence a jak si v nich stojí Česká republika. 


Připravila Zdeňka Šímová (NVF)

Cedefop (2023). Skills Forecast. https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-forecast

Cedefop (2023). Skills forecasts country reports. https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/skills-forecasts


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více